Provozní řád

Sportovního areálu  Pavlov č.p. 3, parcelní číslo 1493/2

 

I.

Základní ustanovení

 1. 1.Sportovní klub Pavlov, se sídlem Pavlov  24, 588 33 Stonařov IČ: 70881626 jako provozovatel Sportovního areálu Pavlov č.p. 3, parcelní číslo 1493/2 (dále jen areál) vydává tento provozní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.
 1. 2.Provozní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, sportovců a uživatelů (dále jen  návštěvníků ) , kteří vstupují do prostor areálu za jiným účelem než je sledování sportovního  utkání či obdobné sportovní akce.
 1. 3.Závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor areálu za účelem sledování sportovního utkání či obdobné sportovní akce určuje návštěvní řád sportovního areálu.
 1. 4.Účelem provozního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
 1. 5.Každý návštěvník svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním řádem a zavazuje se je dodržovat.

II.

Využívání areálu

 1. 1. Sportovní areál tvoří fotbalové hřiště s travnatým povrchem ( hřiště má zabudovány dvě pevné fotbalové branky, střídačky pro domácí a hosty, k tréninku slouží dvě přenosné kovové branky5x2m, za brankami za zajištěno pětimetrovými ochrannými sítěmi ), malé travnaté hřiště s asfaltovou základnou, budova s sociálním zařízením ( šatny pro rozhodčí a hráče , klubovna, toalety, sprchy ) a nezpevněné parkoviště.
 1. 2. Areál může být užíván pouze ke sportovní a tělovýchovné činnosti, pro které byl vybudován, a to především pro fotbal a hasičský sport, popřípadě lehké míčové hry. Ostatní činnost na hracích plochách nebo v celém areálu musí být povolena výkonným výborem SK Pavlov. Budova kromě toho, že slouží jako zázemí pro sportovní činnost může být využita k pořádání různých kulturních a společenských akcí pro různé subjekty ( fyzické a právnické osoby ).
 1. 3. V případě zájmu jiných subjektů ( fyzické a právnické osoby ) je možno pronajmout fotbalové travnaté hřiště, malé travnaté hřiště, budovu se sociálním zařízením a nezpevněné parkoviště. Pronájem celého areálu nebo jednotlivých částí areálupodléhá rozhodnutí výkonného výboru SK Pavlov. Podmínky pronájmu a ceny pronájmu jsou stanoveny vnitřním předpisem pronájmu SK Pavlov.

III.

Podmínky užívání  travnatého fotbalové hřiště a malého travnatého hřiště s asfaltovou základnou

 1. 1.Vstup na travnatou plochu fotbalového hřiště a malého travnatého hřiště je povolen pouze hráčům a  trenérům SK Pavlov  a to jen v době určené pro tréninky a zápasy. Hráči mladší 18 let mají vstup na travnatou plochu povolen pouze za přítomnosti odpovědného vedoucího – trenéra  ( osoba starší 18 let ). V době zápasů je  vstup na travnatou plochu fotbalového hřiště také povolen hráčům druhého týmu a rozhodčím
 1. 2. Dále je na travnatou plochu fotbalového hřiště a malého travnatého hřiště s asfaltovou základnu povolen vstup členům SDH Pavlov ( na základě smlouvy o užívání ) v době určené pro jejich tréninky. Hasiči mladší 18 let mají vstup na travnatou plochu a asfaltovou základnu povolen pouze za přítomnosti odpovědného vedoucího – trenéra  ( osoba starší 18 let ).
 1. 3. Mimo  tréninky či zápasy  je vstup členů SK Pavlov, členů SDH Pavlov a návštěvníků na travnatou plochu fotbalového hřiště bez  povolení výkonného výboru SK Pavlov zakázán.

.

 1. 4. Vstup na travnatou plochu malého travnatého hřiště a asfaltovou základnu mimo tréninky je povolen ostatním návštěvníkům za dodržení podmínek tohoto provozního řádu.Vstup dětí a mladistvých do 18 let  na malé travnaté hřiště a asfaltovou základnu je povolen jen v doprovodu rodičů nebo dospělé osoby ( starší 18 let ).
 1. 5. Vstup na travnatou plochu fotbalového hřiště a malého travnatého hřiště je povolen pouze ve sportovní obuvi, kopačkách.
 1. 6. Pro tréninky se mohou používat 2ks přenosných kovových branek 2x5m. Tyto branky se musí po skončení přípravy – tréninku nebo zápasu vrátit na původní místo určené ke skladování branek.
 1. 7. Přenosné branky musí nosit nejméně čtyři dospělí lidé ( starší 18 let ) a musí se opatrně pokládat. Je zakázáno branky posunovat, dochází k poškození trávníku.
 1. 8. Pouze při tréninku a soutěží hasičů se mohou používat hasičské pomůcky, hydrant a nářadí.Tyto pomůcky, nářadí a hydrant se mohou používat za přítomnosti zodpovědného vedoucího ( hasič starší 18 let) a pouze na jeho pokyn.

                                                           

 

IV.

Podmínky užívaní  budovy s sociálním zařízením

1  Vstup do šaten a sprch je povolen pouze hráčům ,členům realizačních týmů a rozhodčím v době zápasu nebo tréninku. Mimo tuto dobu je  vstup hráčům, členům realizačních týmu a rozhodčím zakázán. Ostatním návštěvníkům je vstup do šaten a sprch zakázán.

 1. 2.Vstup  do klubovny s přilehlými toaletami je povolen  návštěvníkům v době    

     jejího otevření za přítomnosti odpovědného vedoucího.

V.

Podmínky užívaní  nezpevněného parkoviště

 1. 1.Parkoviště mohou požívat všichni návštěvníci v době tréninků nebo zápasů.
 1. 2. Provoz na parkovišti se řídí pravidly silničního provozu.

    

VI.

Povinnosti návštěvníků areálu

 1. 1.Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce (tréninky, zápasy ).
 1. 2.Každý návštěvník je povinen dodržovat tento provozní řád a dodržovat pokyny nebo příkazy odpovědných osob, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.
 1. 3.Při pobytu v areálu je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

VII.

Zákazy

V prostorách areálu je zakázáno:

 1. a)vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
 2. b)vnášet a konzumovat, drogy či jiné toxické látky
 3. c)kouřit, konzumovat alkohol a jídlo  na travnaté ploše hřiště
 4. d)vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
 5. e)vnášet natlakované nádoby
 6. f)jezdit na kole,kolečkových bruslích nebo s jinými dopravními prostředky na travnaté ploše hřiště                                                                                                                              
 7. g)házet předměty jakéhokoli druhu na  travnatou plochu hřiště či do prostor pro návštěvníky
 8. h)používat otevřený oheň, zapalovat nebo odstřelovat světlice
 9. i)ničit zařízení a jeho vybavení
 10. j)popisovat, polepovat  nebo pomalovávat zařízení
 11. k)konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety
 12. l)odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
 13. m) vodit zvířata na travnatou plochu hřiště
 14. n) pouštět vodu z hydrantu a napouštět kádě vodou

 

 

VIII.

Odpovědnost za škody

a důsledky porušení návštěvního řádu

 1. 1.Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
 1. 2.Škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit přítomnému odpovědnému vedoucímu nebo na adresu Sportovní klub Pavlov, Pavlov 24 , 588 33, tel.739343127.

 

 1. 3.Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení provozního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor areálu, a to na jakoukoli dobu.
 1. 4.Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku.

IX.

Účinnost

Tento  provozní řád je účinný od 1.8. 2009

 

 

                                               Předseda Sportovního                                   

                                                        klubu Pavlov           

          

                                                                     Radim Nechvátal

Důležitá telefonní čísla:

 

Hasiči                       150

Záchranná služba   155

Policie                      158