Návštěvní řád Sportovního areálu v Pavlově

Sportovního areálu Pavlov č.p. 3 , parcelní číslo 1493/2

 

I.

Základní ustanovení

 1. 1.Sportovní klub Pavlov, se sídlem Pavlov  24, 588 33 Stonařov IČ: 70881626  jako provozovatel Sportovního areálu Pavlov č.p. 3, parcelní číslo 1493/2 (dále jen areál) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.
 1. 2.Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor areálu za účelem sledování sportovního  utkání či obdobné sportovní akce.
 1. 3.Závazná pravidla chování všech návštěvníků, sportovců a uživatelů, kteří vstupují do prostor areálu za jiným účelem než je sledování sportovního utkání či obdobné sportovní akce určuje provozní řád sportovního areálu.
 1. 4.Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
 1. 5.Každý návštěvník svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
 1. 6.Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od provozovatele areálu.

II.

Vstup a pobyt v zařízení

 1. 1.Vstupovat a pobývat v areálu mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v areálu. Vstup dětí do 15 let je povolen jen v doprovodu rodičů nebo dospělé osoby ( starší 18 let ). Děti do 15 let mají vstup zdarma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                 

 1. 2.Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník (starší 15 let ) povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory areálu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor areálu vyveden.
 1. 3.Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz areálu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 1. 4.Každý návštěvník vstupující do areálu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do areálu.

III.

Povinnosti návštěvníků zařízení

 1. 1.Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.
 1. 2.Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.
 1. 3.Při pobytu v areálu je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

IV.

Zákazy

V prostorách areálu je zakázáno:

 1. a)vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
 2. b)vnášet a konzumovat, drogy či jiné toxické látky
 3. c)kouřit a konzumovat alkohol  na travnaté ploše hřiště
 4. d)vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
 5. e)vnášet natlakované nádoby
 6. f)vstupovat do oblastní, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha)                                                                                                                              
 7. g)házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
 8. h)používání otevřeného ohně, zapalovat nebo odstřelovat světlice
 9. i)ničit zařízení a jeho vybavení
 10. j)popisovat, polepovat  nebo pomalovávat zařízení
 11. k)konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety
 12. l)odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

 

 

V.

Pořadatelská služba

 1. 1.Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.
 1. 2.Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení  pořadatel.
 1. 3.Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.
 1. 4.Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

VI.

Odpovědnost za škody

a důsledky porušení návštěvního řádu

 1. 1.Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
 1. 2.Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit hlavnímu pořadateli.

 

 1. 3.Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor areálu, a to na jakoukoli dobu.
 1. 4.Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

VII.

Účinnost

Tento návštěvní řád je účinný od 1.1. 2009

 

 

                                                                                   

          Předseda Sportovního klubu Pavlov                                                            

    

                                                                     Radim Nechvátal